ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een programma(onderdeel) is gesloten.
 2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan het programma(onderdeel) deelneemt.
 3. Programma(onderdeel): training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
 4. ‘In company’-programma: trainingsprogramma met deelname door deelnemer(s) uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie.
 5. Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van “Gazing Performance Nederland B.V.” (verder te noemen: GAZING), ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
 2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door ‘GAZING’ uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 3. Het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden en bijlagen.
 4. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

 

Artikel 3. Overeenkomst ter zake ‘in company’-programma

 1. Ter zake een ‘in company’-programma zal opdrachtgever een offerte aanvragen bij ‘GAZING’.
 2. De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een ‘in company’-programma komt tot stand door integrale acceptatie van de offerte, welke schriftelijk door ‘GAZING’ wordt bevestigd.
 3. De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst. Een afwijkende acceptatie van de offerte geldt als verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een uitnodiging tot het doen van een nieuwe offerte. ‘GAZING’ is niet verplicht tot het opstellen van een nieuwe offerte.

 

Artikel 4. Prijzen van ‘in company’-programma

 1. De programmaprijs die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte.
 2. In de geoffreerde programmaprijs zijn onkosten niet inbegrepen, tenzij anders is vermeld. De onkostenregeling treft u in bijlage I.
 3. Alle prijzen zijn exclusief BTW en worden indien er geen vrijstellingsregeling toepasbaar is inclusief BTW in rekening gebracht.
 4. Alle prijzen worden jaarlijks op 1 januari minimaal volgens de inflatiecorrectie aangepast (CBS Consumentenindex 2006=100).

 

Artikel 5. Betaling

 1. Na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 3 zendt ‘GAZING’ een factuur met betrekking tot het programma aan de opdrachtgever.
 2. Betaling door de opdrachtgever dient integraal te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk voor aanvang van de eerste trainingsdag, zonder enig recht op korting of verrekening, ten kantore van ‘GAZING’ of door middel van storting op een door ‘GAZING’ aangewezen bank- of girorekening.
 3. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele.
 4. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor ‘GAZING’ voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag.
 5. Indien voor aanvang van het programma(onderdeel) niet de volledige betaling van de programmaprijs door ‘GAZING’ is ontvangen, dan is de deelnemer niet gerechtigd aan het programma(onderdeel) deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige programmaprijs plus eventueel bijkomende kosten.

 

Artikel 6. Annulering door de opdrachtgever

 1. Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst ter zake een programma(onderdeel) is uitsluitend mogelijk bij aangetekend schrijven tot uiterlijk vier (4) weken voor de geplande eerste dag.
 2. Bij annulering tot vier (4) weken voor de eerste dag wordt EUR25,- (excl. BTW) in rekening gebracht. Bij annulering vanaf vier (4) weken tot één week voor de eerste dag zal 50% van het verschuldigde bedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen één (1) week voor de eerste dag is het volledige bedrag verschuldigd en heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde.
 3. Annulering door de opdrachtgever van de programmaovereenkomst na aanvang van het programma is niet mogelijk.

 

Artikel 7. Verhindering van de deelnemer

 1. Indien een deelnemer verhinderd is deel te nemen aan een onderdeel van het programma, is vervanging door een andere deelnemer mogelijk, mits de vervanger tijdig wordt aangemeld bij ‘GAZING’. Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.

 

Artikel 8. Annulering door ‘GAZING’

 1. ‘GAZING’ behoudt zich het recht voor de programma-dag te annuleren tot uiterlijk drie (3) dagen voor de eerste dag. De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. ‘GAZING’ zal het door de opdrachtgever betaalde bedrag restitueren. Indien mogelijk biedt  GAZING’ de opdrachtgever een alternatief aan. Indien de opdrachtgever hiervan gebruik maakt, wordt het bedrag niet gerestitueerd.

 

Artikel 9. Vervanging docent of trainer

 1. ‘GAZING’ is te allen tijde gerechtigd een coach, docent of trainer, door haar met de uitvoering van de overeenkomst belast, te vervangen door een andere coach, docent of trainer.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. ‘GAZING’ is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een programma van ‘GAZING’ of de annulering van de overeenkomst door ‘GAZING’, tenzij aan ‘GAZING’ opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. Indien ‘GAZING’ op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
  Indirecte schade wordt niet vergoed.

 

Artikel 11. Intellectuele eigendom

 1. De rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het programma, het programmamateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot het programma worden door ‘GAZING’ voorbehouden.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ‘GAZING’ is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte programmamateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

 

Artikel 12. Geheimhouding

 1. Als voorwaarde voor het verstrekken van de informatie en/of het programmamateriaal aan de deelnemer en/of opdrachtgever, gaan de opdrachtgever en deelnemer(s) akkoord de informatie en/of programmamaterialen uitsluitend te gebruiken met als doel het implementeren van het programma.
 2. De opdrachtgever en deelnemer(s) hebben niet het recht de informatie en/of programmamaterialen aan een ander te verstrekken dan aan haar werknemers/agenten voor wie ‘GAZING’ voorafgaand goedkeuring heeft gegeven aan opdrachtgever of aan iedere andere persoon voor wie ‘GAZING’ voorafgaand schriftelijk goedkeuring gegeven heeft aan opdrachtgever.

 

Artikel 13. Reclame

 1. De opdrachtgever dient een reclame met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst of een met het programma samenhangende administratieve procedure schriftelijk kenbaar te maken binnen 8 dagen na aanvang van het programmaonderdeel  en deze te richten aan ‘GAZING’. Aangaande de reclame zal een schriftelijke reactie volgen.
 2. Reclames aangaande de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum op dezelfde wijze als in lid 1 vermeld kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijke zal plaatsvinden.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht

 1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van ‘GAZING’ en overeenkomsten tussen ‘GAZING’ en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Arnhem, tenzij de wet anders voorschrijft.

 

Bijlage I: onkostenregeling:

Alle redelijke onkosten gemaakt wegens de ontwikkeling en/of uitvoering van het programma worden doorbelast aan de opdrachtgever. De onkosten worden daar waar mogelijk met reçu’s aangetoond.

 

Reiskosten
De kilometervergoeding bedraagt € 0,42 per kilometer.

 

Parkeerkosten
Alle parkeerkosten worden volledig doorbelast.

 

Taxi’s
Alle taxikosten worden volledig doorbelast. Het is niet in ieder land mogelijk om reçu’s te verkrijgen. In dit geval zal de trainer het bedrag zelf schriftelijk bevestigen.

 

Vliegtickets
Alle vliegtickets worden volledig doorbelast. Ons beleid is vliegtickets tegen het goedkoopst mogelijke tarief te boeken. Vliegtickets worden geboekt vanaf luchthaven Schiphol. Vluchten die langer duren dan 6 uur worden Business Class geboekt. Indien door verblijf in het buitenland de trainer genoodzaakt is om tijdens een werkdag voor of na het programmaonderdeel te reizen belast ‘GAZING’ een reisdag door ­€1000,-.

 

Hotels
Verblijfskosten worden volledig doorbelast. Hotelrekening mogen tevens maaltijden bevatten voor zover deze niet door de opdrachtgever worden verzorgd. Tevens mag de hotelrekening wasserijkosten bevatten.

 

Kosten levensonderhoud
Indien een trainer meer dan 8 uur van huis is vanwege de opdracht voor de opdrachtgever ongeacht of dit in het binnen- of buitenland is worden kosten voor maaltijden doorbelast indien deze niet door de opdrachtgever worden verzorgd.

 

Programmamaterialen
Indien het noodzakelijk is door middel van een koerier programmamaterialen op de plaats van de trainingslocatie te krijgen worden de kosten hiervoor doorbelast.
Indien de trainer genoodzaakt is voor extra bagage te betalen wegens het gewicht van de programmamaterialen, worden deze kosten doorbelast.

 

Vertalingen en opmaak materialen
‘GAZING’ kan de opdrachtgever per project op de hoogte houden van de gemaakte kosten. Indien er vertaal- en/of opmaakwerkzaamheden worden uitgevoerd worden de kosten inclusief 15 % administratiekosten doorbelast.

 

Locatiekosten
‘GAZING’ kan namens de opdrachtgever met diens goedkeuring locaties boeken. Boekingen gedaan door ‘GAZING’ worden volledig doorbelast aan de opdrachtgever,  inclusief 15 % administratiekosten. Locatiekosten dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de locatiefactuur te worden voldaan. Kosten voor annuleringen van met goedkeuring van opdrachtgever geboekte locaties, komen volledig voor rekening van opdrachtgever.